Menu Zamknij
RegulaminPolityka prywatnościPolityka ochrony informacji

Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

§ 1

1. Strona internetowa park-wojszyce.pl prowadzona jest przez spółkę Park Wojszyce 4 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942960, posiadającą numer NIP: 8952236949, REGON: 520821214 (dalej: Deweloper).

§ 2
Definicje

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony WWW.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Strony WWW w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
4. Regulamin – niniejszy Regulamin strony park-wojszyce.pl;
5. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
6. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Dewelopera pod adresem park-wojszyce.pl w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
7. Usługi – aktywność Dewelopera w ramach Strony WWW określona w Regulaminie;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Strona WWW jest bezpłatna i skierowana do osób zainteresowanych działalnością Dewelopera.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony WWW i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Deweloper oświadcza, że za pośrednictwem Strony WWW świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL
b. usługę newsletter polegającą na umożliwieniu, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Klientom otrzymywania treści ze Strony WWW na ich indywidualne żądanie.

§ 4
Zasady korzystania ze Strony WWW

1. Do korzystania ze Strony WWW, w tym przeglądania informacji lub dokumentów udostępnionych przez Dewelopera niezbędne jest:
a. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
b. posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Przeglądanie Strony WWW nie wymaga rejestracji.
3. Umowa o świadczenie Usług świadczonych przez Dewelopera może być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Stronny WWW, co ma miejsce w momencie wejścia na Stronę WWW, a w przypadku usługi newsletter (ust. 3 lit. b powyżej) w chwili wypełnienia oraz wysłania odpowiedniego formularza. Wskazane wyżej czynności Klienta poczytuje się jako wyrażenie przez niego woli na świadczenie Usług przez Dewelopera.
5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.
6. Strona WWW korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Strony WWW. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.
7. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Strony WWW, w tym samo przeglądanie oferowanych usług i produktów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
8. Deweloper może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony WWW, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony WWW, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

§ 5
Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Strony WWW, należy kierować na adres Dewelopera: Park Wojszyce 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław.
2. Składając Reklamację Klient winien podać imię, nazwisko oraz adres e-mail bądź adres do korespondencji.
3. Deweloper zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie rękojmi.

§ 6
Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dewelopera danych osobowych pozyskanych w czasie świadczenia Usług.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Klienta danych osobowych uniemożliwi Deweloperowi świadczenie usług drogą elektroniczną
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Dewelopera, a to spółkę Park Wojszyce 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942960, posiadającą numer NIP:
8952236949, REGON: 520821214. Współadministratorem danych osobowych pozyskanych przez Dewelopera będzie spółka Park 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752919, posiadającą numer NIP: 8952195185, REGON: 381559551, o kapitale zakładowym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Deweloper wraz ze Współadministratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną również w celach marketingowych jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie do Deweloper lub Współadministratora, tel. 885 855 036, na adres e-mail: biuro@grupapark.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora z dopiskiem „dane osobowe”.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie internetowej Dewelopera.
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu przy rozpoczynaniu korzystania z usługi newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient przez nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Dewelopera, a także inne informacje handlowe wysyłane przez niego wysłane.
9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi newsletter samodzielnie przez przesłanie Deweloperowi lub Współadministratorowi odpowiedniej informacji na adres e-mail: biuro@grupapark.pl.

§ 7
Własność intelektualna

1. Deweloper posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych na Stronie WWW danych, informacji, dokumentów i innych utwór.
2. Deweloper w ramach prowadzonej Strony WWW udostępnia materiały objęte ochroną w ramach praw autorskich takie jak: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, a także materiały audio i video.
3. Deweloper oświadcza, że osobno przedmiotem ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego objęty jest układ i wybór treści prezentowanych na Stronie WWW.
4. Klienci są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnianych w ramach Strony WWW wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie danych zamieszczonych na Stronie WWW w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej uprawnionego reprezentanta Dewelopera.
5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
6. Zasady ochrony i korzystania z treści udostępnionych na Stronie WWW podlegają przepisom ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Deweloperem a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Deweloper prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z RODO, dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.park-wojszyce.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies orazuzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu spółka Park Wojszyce 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942960, posiadającą numer NIP: 8952236949, REGON: 520821214.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§ 1
Słowniczek

1. Współadministratorzy Danych Osobowych – 1) Park Wojszyce 4 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942960, posiadającą numer NIP: 8952236949, REGON: 520821214; 2) Park 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752919, posiadającą numer NIP: 8952195185, REGON: 381559551, o kapitale zakładowym
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba zatrudniona lub współpracująca z Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO.
3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób korzystających z funkcjonalności Strony WWW prowadzonej przez Współadministratora Danych Osobowych, informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
4. Polityka – niniejsza Polityka ochrony informacji.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem park-wojszyce.pl, w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
7. Klient – każda osoba fizyczna kontaktująca się z jednym z Współadministratorów danych osobowych, której dane osobowe są przetwarzane.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

1. Współadministratorzy Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe Klientów celem zapewnienia prawidłowego świadczenia oferowanych przez siebie usługi i produktów. Pozyskiwanie danych osobowych Klientów może nastąpić przez stronę WWW, wiadomości e-mail lub w ramach bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednego ze Współadministratorów osobowych lub podmiotami z nim współpracującymi.
2. W ramach umowy o współadministrowanie z dnia 01.07.2023 roku, uzgodniliśmy razem zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
a) Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za przedstawienie Klientowi niniejszej Polityki, zapewnienie wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
b) Współadministrator 2 jest odpowiedzialny wobec Klienta za umożliwienie mu wykonywania jego uprawnień wynikających z RODO. Klient niezależnie od ustaleń Współadministratorów może realizować swoje uprawnienia wynikające z RODO wobec każdego z nich z takim samym skutkiem. W takiej sytuacji Współadministrator 1 przekaże Współadministratorowi 2 żądanie Klienta w celu jego realizacji.
c) Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, w postaci zawartej umowy o współadnimistrowanie z dnia 01.07.2023 roku znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem park-wojszyce.pl.
3. Współadministratorzy ustalają, że Klienci będą kontaktować się w zakresie przetwarzania ich danych osobowych pod wspólnym tel. 885 855 036, adresem e-mail: biuro@grupapark.pl, lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora 2.

§ 3
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Filarami ochrony danych osobowych u Współadministratorów Danych Osobowych są:
a) Legalność – Każdy z Współadministratorów Danych dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
b) Bezpieczeństwo – Każdy z Współadministratorów Danych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując stale działania w tym zakresie.
c) Prawa jednostki – Każdy z Współadministratorów Danych umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
d) Rozliczalność – Każdy z Współadministratorów Danych dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki wynikające z funkcji administratora danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Współadministrator Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniony jest do gromadzenia następujących kategorie danych osobowych Klientów:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres zamieszkania lub do doręczeń;
d) numer telefonu;
e) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w związku z prowadzoną Stroną WWW.
3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niże te określone w ust. 2 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Współadministratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Współadministrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług lub przedstawienia oferty produktów przez Współadministratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4. Współadministratorzy Danych osobowych przetwarzać będą dane osobowe Klientów w celu:
a) Prowadzenia działań marketingowych – umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Współadministratora Danych osobowych usług i oferowanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub f RODO);
b) Zawarcia i wykonania umowy z klientem, który zakupił lokal – ocena satysfakcji klienta w zakresie obsługi oraz jakości usług i produktów oferowanych przez Współadministratora Danych osobowych, działania marketingowe, obsługa posprzedażowa nabytego lokalu (art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
c) Zawarcia i wykonania umowy z kontrahentem – ocena jakości wzajemnie oferowanych usług i produktów, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami ((art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
d) Dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami – dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
e) Archiwizowania dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO);
f) Sporządzania statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) Prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO);
h) Komunikacji z pełnomocnikami – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) Realizacji przychodzących zgłoszeń – realizacja zgłoszenia od klientów, kontrahentów bądź osób trzecich, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
j) Prowadzenia fanpage’a w mediach społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez Klienta jako użytkownika portalu w ramach tego portalu w następstwie jego aktywności i obserwowania profilu Współadministratora Danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) Dostarczania newslettera – prowadzenia działań marketingowych, prowadzenie akcji informacyjnych lub promocyjnych, budowanie marki, prowadzenie statystyk i analiz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
l) Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych na Stronie WWW, udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
5. Współadministrator Danych osobowych przetwarzają dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, Google Analitics oraz innych podobnych technologii, dla celów statystycznych. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach statystycznych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Usługa Google Analitics jest dostarczana przez Google Inc., które uprawnione jest korzystać z tych informacji celem prowadzenia analizy użytkowania Strony WWW i przygotowywać raporty o jej aktywności. Informacje generowane przez pliki cookies o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Adres IP Klienta automatycznie ulega skróceniu oraz jest anonimizowany w ramach państw wchodzących w skład Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej, a także nie jest dodawany do innych danych Google. Współadministratorzy Danych osobowych w ramach Strony WWW korzystają z usług Google Maps, której operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z usługi Google Maps oraz w celu przesłania treści wymaga adresu IP Klientów. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy
6. Współadministratorzy Danych osobowych przetwarzają dane osobowe Klientów odwiedzających ich profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności każdego ze Współadministratorów Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów w tym celu jest jego uzasadniony interes.

§ 4
Okres Przetwarzania Danych Osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi, oferowanego produktu i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5
Uprawnienia Klienta

1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Współadministrator Danych Osobowych 2 niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych. Współadministrator 2 niezwłocznie poinformuje o wniesieniu sprzeciwu Współadmistratora 1 oraz podmioty współpracujące z Współadministratorami.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Współadministratorem 2 w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6
Odbiorcy Danych

1. W związku z realizacją usług przy wykorzystaniu Strony WWW, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Współadministratorzy Danych osobowych uprawnieni są do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
a. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
b. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
c. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
d. kurierzy (w związku z realizacją usługi),
e. oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
2. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Współaadministratorzy Danych Osobowych na bieżąco prowadzą analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Współadministratorzy podejmują starania aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Współadministratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez ich uprawnionych pracowników i współpracowników.
2. Współadministratorzy Danych Osobowych podejmują wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Współadministratorów Danych Osobowych.
3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Współadministratorzy podejmują starania aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

Wrocław, dnia 01.07.2023 r.

This site is registered on wpml.org as a development site.